ضمانت محصولات

Untitled-1

 ضمانت شامل عیوب کارخانه ای ، نقص در کارکرد اجزاء به غیر از باتری به شرط استفاده صحیح از سیستم به مدت یکسال میباشد

  • دستگاه را در نزدیکی جریان های الکتریکی قوی و میدان های مغناطیسی نصب ننمائید
  • جهت باطل نشدن ضمانت دستگاه ، از دستکاری آن جداً خودداری فرمایید
  • جهت اطمینان از عملکرد صحیح سیستم ، شخص استفاده کننده باید در زمانهای مشخص آن را کنترل نماید.